Euskaldunen eta euskararen jatorria: egungo begirada problemaren egoeraz Происхождение басков и баскского языка: обзор современного состояния проблемы
Gernika 2009 №7
Герника 2009 №7

Dmitri Lytov
San Petersburgo

Дмитрий Лытов
Санкт-Петербург

socion_at_rambler.ru
http://dmitri-lytov.livejournal.com

socion_at_rambler.ru
http://dmitri-lytov.livejournal.com

1. Metodologia.

1. Методология.

Zientzian gutxitan agertzen dira halako ezezagunik, dagoen jakintzaren araberako azalpen arrazionalari egokitzen ez direnak. Sarriago problema honen edo haren azterketa mailaz aritu ohi da. Euskaldunen jatorriko arazoa ez da honetan salbuespena. Gaur egun badaude euskal arazoari buruzko ikerketa multzoak emandako datu pila, eta kantitateak, beraz, sortu behar du kalitatea.

В науке редко бывают загадки, не поддающиеся рациональному объяснению на основе имеющихся знаний. Гораздо чаще речь идёт о степени изученности той или иной проблемы. Не является исключением и вопрос о происхождении басков. На сегодняшний день накоплен довольно обширный массив данных по баскской проблеме, и количество однажды должно перерасти в качество.

Nire ustez, euskal arazoa konpontzeko funtsezko oztopoa zera da, ikerlariek kontua euskararen ahaidetasunean mugatzen dutela. Historian kontu ezaguna da, hizkuntza erlazionatuen eroaleak, baita herri osoak, hizkuntza bereko hiztunak, izan daitezke genetikoki ez erlazionatuak. Adibide moduan ekar daitezke ingelesez hitz egiten duten irlandarrak, balitarrak, indiarrak, afroamerikarrak, eta Ozeaniako bizilagunak; gogora dezagun amaiera aleman tipikoa duten Amerikako deiturak, -berg edo -stein, edo eslabotarra -nik, normalean hebrearrei dagozkiela. Gaur egungo hizkuntza erromanikoen eroaleak, Europan, arlo antropologikoan ere bereizten dira bata bestearengandik, eta hau ez da kasualitatea: antzinako historiagileek aipatzen dituzte herri ugariak, denboraz Erromako Inperioko agindupekoak izan zirenak.

На мой взгляд, основным препятствием на пути решения баскской проблемы является то, что исследователи ограничивают её вопросом о родственных связях баскского языка. Из истории известно, что носители родственных языков, или даже народы, говорящие на одном и том же языке, могут быть совершенно не родственны генетически. В качестве примеров можно привести англоязычных ирландцев, валлийцев, индусов, афроамериканцев, индейцев и жителей Океании; вспомнить, что американские фамилии с типично немецкими окончаниями -берг или -штайн, или славянским -ник обычно принадлежат евреям. Носители современных романских языков в Европе в антропологическом плане тоже заметно отличаются друг от друга, и это не случайно: античные историки упоминают большое количество народов, ставших со временем подданными Римской империи.

Honela, hizkuntzen arteko ahaidetasunak normalean herrien arteko kontaktuaren lekuko dira, herri batek bestearen gainean sortutako kultur eragina, baina era berean bada ukatu ezineko lotura genetikoaren frogagarri dira. Ez dago lekuz kanpo hemen aipatzea Jugoslaviako adibidea, bertan etnikaren gaineko arau linguistikoa aspaldian ezarri zen, hala ere sakoneko desberdintasun ekonomiko, kultural eta genetikoen indarrez ezin izan zituen herri horiek batu, serbiarrak, kroatak, mendibelztarrak eta bosniarrak, ezta haien hizkuntza ere.

Таким образом, родство языков обычно свидетельствует о контактах народов, о культурном влиянии одного народа на другой, но в то же время является неоднозначным доказательством их генетического родства. Нелишне вспомнить и югославский пример, где надэтническая языковая норма сложилась достаточно давно, однако в силу глубоких экономических, культурных и генетических различий так и не смогла объединить ни народы сербов, хорватов, черногорцев и боснийцев, ни даже их языки.

Aipatu berri dugun hau guztia, geroago ikusiko dugun bezala, aplika daiteke euskal arazoan. Horretaz gain, halako familia sendoetako hizkuntzak arakatzea, indoeuroparrak edo semitak bezala, neurri handi batean “ohitura txarrak” eman dizkie hizkuntzalari europarrei. Hondar idatzien kopuru handiak, milaka urtetan tradizio idatzi eten gabeak, elkarren mailegu kopuru handiak, honek guztiak baimentzen du hizkuntzak berreraikitzea emandako familia barruan, zehaztasun handi batez. Hizkuntzalaritza amerikarrean kontua beste modu guztiz desberdin batera ezarri zen, bertan ikerlariek hasieratik ehundaka eta milaka hizkuntza aztertu behar zituzten, gehiengo ia absolutu batean tradizio idatzirik gabeak eta senidetasun maila zirroborrotsuak. Gaur egun ezagutzen dira ehun eta berrogeita hamar inguru hizkuntza familia indiar, EEBB eta Kanadako Ozeano Bareko kostaldean bakarrik, 20 inguru (1). Herri desberdinen bizimodu kontserbatzailea, primitiboa eta era berean nahiko antzekoak zera eragin zuen, gizarte desberdinen arteko kontaktuak makal garatu ziren, hizkuntzak epe historikoki labur batean islatu ziren, elkarren ulertzea galdu zuten, eta denbora aurrera joan ahala, senidetasun elementurik txikiena ere desagertu zen. Panorama berdintsua ikus daiteke papuarren hizkuntzetan edo Australiako lehen bizilagunengan. Gainera, europarrekiko kontaktuak epe labur batean hizkuntza multzo handia desagertu arazi zuen, haien arrastoa misiolarien eskuizkribuetan apenas geratu zelarik.

Всё перечисленное выше, как мы рассмотрим далее, вполне применимо и к баскской проблеме. Помимо этого, изучение таких крупных языковых семей, как индоевропейская или семитская, в значительной мере «разбаловало» европейских лингвистов. Огромное количество письменных памятников, непрерывность письменной традиции в течение нескольких тысячелетий, большое количество взаимных заимствований позволяют реконструировать родство языков внутри данных семей с довольно высокой степенью точности. Совершенно иначе обстояли дела в американской лингвистике, где исследователям с самого начала пришлось иметь дело с сотнями и тысячами языков, в подавляющем большинстве случаев без письменной традиции и с неясной степенью родства. На сегодняшний день известно около полутора сот языковых семей индейских языков, причём вдоль одного лишь тихоокеанского побережья США и Канады — около 20 (1). Консервативный, примитивный и в то же время относительно схожий для самых разных народов образ жизни привёл к тому, что контакты между общинами были развиты слабо, языки за короткий в историческом плане срок обособлялись друг от друга, утрачивали взаимопонимание, а со временем и малейшие признаки родства. Совершенно аналогичная картина наблюдается для языков папуасов или аборигенов Австралии. К тому же, при контакте с европейцами целый ряд языков и даже языковых семей исчез за короткий срок, оставив следы лишь в записях миссионеров.

Paradoxa hau ematen da: halako taldeen barruko arlo genetikoan, bi Ameriketako indiarrak, papuarrak edo Australiako lehen bizilagunak adibide, soma daiteke jatorri bereko maila altua, Europan baino askoz altuagoa. Hizkuntza arloan, berriz, guztiz kontrakoa, desberdintasunak sakonagoak dira eta banaketa handiagoa (2).

Получается парадокс: в генетическом плане внутри таких групп, как индейцы обеих Америк, папуасы или австралийские аборигены, наблюдается высокая степень однородности — намного выше, чем в Европе. В языковом же плане — прямо наоборот, на порядок более высокая раздробленность и разнообразие (2).

Hemendik hainbat ondorio atera dezakegu.

Отсюда следует несколько выводов.

Lehenbizi, oso handia da ondoko posibilitate hau, euskarak ez duela senitarte bizirik edo antzinako idazkietan arrastoa utzi zuenik. Lurralde zabal bati dagokion jatorri bereko hizkuntza ahaidetasuna (urrutikoa balitz ere) lotzen da biztanleen mugikortasunaz, merkatal kontaktu garatuaz eta/edo azpiegitura militarraz. Euskaldunei dagokienez,  bizimodua zen eta ziur aski bada kontrakoa, itxia eta kontserbatzailea.

Во-первых, довольно велика вероятность того, что у баскского языка не осталось ни живых, ни известных по древним письменным памятникам родственников. Языковая однородность (хотя бы даже и на уровне дальнего родства) относительно больших территорий связана с высокой мобильностью населения, развитыми торговыми контактами и/или военной инфраструктурой. Что касается басков, их образ жизни был и остаётся скорее противоположным — замкнутым и консервативным.

Bigarrenez, euskararen jatorria urrutiko beste hizkuntza bizi batekin ezartzeak ez du interes handirik eskaintzen. Aspaldiko kontaktuen lekukotasuna eman dezake, again bitartekarien bidez. Baina datu arkeologiko edo genetikoen esparruan, datu linguistikoak probetxukoak eta argigarriak gerta daitezke.

Во-вторых, само по себе установление дальнего родства баскского языка с каким-либо живым малоинтересно. Оно может свидетельствовать лишь о каких-то отдалённых контактах, возможно, даже через посредников. Зато в контексте археологических и генетических данных языковые могут оказаться очень полезными и информативными.

Horregatik, bildu diren datuak eta hipotesiak aztertzen hasi baino lehen, ikus dezagun zer dioten euskaldunak bizi diren lurraldeko datu arkeologiko eta genetikoek.

Поэтому, прежде чем перейти к анализу накопленных данных и гипотез, связанных с баскским языком, рассмотрим, что говорят данные археологии и генетики населённого басками региона.

2. Arkeologia.

2. Археология.

Franko-kantauriarra deritzon lurraldeak Espainiako iparraldeko eta Frantziako hegoaldeko eskualdeak hartzen ditu, eta euskaldunak bizi diren esparrua guztiz bereganatzen du. Ia 30 mila urteetan zehar, beste edozein lurralde baino luzeago, franko-kantauriar lurraldea izan zen gizakiaren kulturgunea (3). Hemen aurkitu dira historia aurreko monumentu eta aurkikuntza gehienak, garai bereko beste edozein lekutan baino, historia aurreko arte ederrak barne, leizetako margo ugari (Altamira, Cuevas de la Arana, Lascaux, Pech Merle, Rouffignac, Trois-Freres eta beste), “Venus paleolitikoen” zenbait estatuatxo (4) ere bai.

Так называемый франко-кантабрийский регион охватывает северные регионы Испании и южные — Франции, и полностью включает территорию проживания басков. На протяжении почти 30 тысяч лет — дольше, чем какой-либо иной регион — Франко-Кантабрия была важным культурным центром человечества (3). Здесь найдено больше всего доисторических памятников и находок, чем в каких-либо иных местах в тот же период, включая великолепные произведения доисторического искусства — многочисленные памятники пещерной живописи (Альтамира, Куэвас-де-ла-Аранья, Ласко (Lascaux), Пеш-Мерль (Pech Merle), Руффиньяк (Rouffignac), Труа-Фрер (Trois-Freres) и др.), несколько статуэток «палеолитических Венер» (4).

Franko-kantauriar lurraldearen beheraldia azken izoztearen amaierarekin bat dator, beroaldiak hondamendi ugariak ekarri zituen, fauna berria agertu zen eta munduko ozeoanoak igo ziren, kostaldeko lurralde zabalak ito zirelarik. Paleolito aroko Europako mendebaldean, ehizan eta bilketan oinarritua, mesolito aroa hasten da, nekazaritzaren lehen ernamuinak agertzen direnean, lurra eta abeltzaintza lantzen dira. Hala ere lidergoa ondoko 5-6 mila urte Ekialde Hurbilera igarotzen da, bertan hango paleolitorako 1-2 milurtekora nahiko azkar eta tarteko arorik gabe neolitoa hasten da, nekazaritzak guztiz menperatzen duen aroa, ehiza eta bilketa ia garrantzirik gabe gertatzen direlarik.

Закат Франко-Кантабрии совпал с концом последнего оледенения, которое принесло с собой ряд крупных катастроф — появление совершенно новой фауны и подъём уровня Мирового океана с затоплением обширных прибрежных территорий. В Западной Европе эпоха палеолита, основанная на охоте и собирательстве, сменяется эпохой мезолита, когда появляются зачатки сельского хозяйства — земледелия и скотоводства. Однако роль лидера на следующие 5-6 тысяч лет переходит к Ближнему Востоку, где ещё за 1-2 тысячелетия до того палеолит довольно быстро и без промежуточных этапов сменяется неолитом — эпохой полного доминирования сельского хозяйства, когда роль охоты и собирательства остаётся весьма незначительной.

Mesolito berantiarreko aroan Frantzia eta Espainiako lurralde zabaletan, euskal esparrua barne, Tardenois kultura arkeologikoa zegoen, “...Frantziaz gain, Belgikan, Ingalaterran, Alemanian hedatzen zen. Tardenois-en antzeko kulturak mesolito berantiarrean zabaldu ziren Europako Erdialdean eta Sobiet Batasuneko zati batean. Frantziako Tardenois kulturaren garapenean hiru aldi bereizten dira. Haietako berantiarrena jadanik neolitoari dagokio eta zeramika primitiboaren agerpena eta abereak dira haren ezaugarrietako batzuk. T. kulturako bizilekuak kokatzen ziren, oro har, hareazko muinotan eta partaideak izaten ziren ehiztari, arrantzale eta biltzaile primitiboak, arku eta geziaz hornituak” (5).

В эпоху позднего мезолита на обширных территориях Франции и Испании, включая баскский регион, существовала тарденуазская археологическая культура, которая была распространена «…, кроме Франции, в Бельгии, Англии, ФРГ. Культуры, близкие к Т. к., распространены в позднем мезолите также в Центральной Европе и Европейской части СССР. В развитии Т. к. Франции выделяют 3 этапа. Позднейший из них относится уже к раннему неолиту и характеризуется появлением примитивной керамики и домашних животных. Стоянки Т. к. располагались главным образом на песчаных холмах и принадлежали подвижным группам первобытных охотников, рыболовов и собирателей, вооружённых луком и стрелами» (5).

K. aurreko 6000. urtean T. kulturaren zabaltze esparrua azkar mugatu zen etorkin berrien bultzadaz, haren “ugarte” txiki bat geratu arte, rantziako hegoaldean. Hasieran hego-ekialdetik hasi ziren bultzatzen zeramika inprimatua (maskur formakoa) zekarten bizilagunak (ZE), eta ainbat mende beranduago, ipar-ekialdetik etorri ziren zeramika lineal-marradunaren kulturakoak (LMK) (6).

Около 6000 г. до н.э. область распространения тарденуазской культуры начинает стремительно сокращаться под натиском более развитых пришельцев, пока от неё не остался небольшой «островок» на юге Франции. Сначала с юго-восточного направления её начинают теснить носители культуры штампованной («кардиальной») керамики (ШК), а несколько столетий спустя, с северо-восточного направления - носители культуры линейно-ленточной керамики (ЛЛК) (6).

ZE zekartenak Ekialde Hurbiletik etorri ziren. Europako mendebaldean kultura hau nahiko azkar hedatu zen Mediterraneoko mendebaldeko kostaldeetan eta aztarna gehien utzi zituen Italian eta Espainiako ipar-ekialdean. “Uretako” kultura tipikoa zen, arrantzan eta moluskuen bilketan oinarritzen zena. ZEko jendea kobazulotan bizi bazen ere, eta nekazaritza nahiko berandu agertu bazen ere, auzokoei aurre hartzen zieten nabigazioan eta epe labur batean Europako mendebaldeko Mediterraneoko kostalde guztiak menperatu zituzten. Beren zeramika, gehienetan bihotz itxurakoa eta nahiko zakarra, hornitzen zuten atzamar edo itsas-maskorren markaz.

Носители ШК пришли с Ближнего Востока. В Западной Европе эта культура довольно быстро освоила побережье западного Средиземноморья и больше всего памятников оставила на территории Италии и северо-востока Испании. Это была типично «водная» культура, основанная на рыболовстве и сборе моллюсков. Хотя жили люди ШК в пещерах и сельское хозяйство появилось у них довольно поздно, они существенно опережали своих соседей в мореплавании и за короткий срок освоили практически всё средиземноморское побережье Западной Европы. Свою керамику, довольно грубую, они украшали отпечатками пальцев или раковин моллюсков, чаще всего сердцевидки (кардиума).

Frantziako lurraldean ZE kultura nahiko azkar hasten da kultura nahasiak sortzen bertako bizilagun mesolitikoekin eta azken finean bereganatu zituen. Mendebaldeko azken muturrean, hau da, gaur egun euskaldunak bizi diren lurraldearekin bat datorren esparruan, aldi batez existitu zen Roucadour-eko kultura arkeologiko primitiboa, Tardenois kulturako zenbait aztarna gordetzen zuena. Bide batez, “kultura” hitza kasu honetan truka likete “kultura ezaz”. Biztanle hauek bereizten ziren auzokoengandik nekazaritzaren garapenean, oraindik ehiza eta bilketa nagusi ziren eta. Roucadour-eko kulturako bizilekuetan kanibalismoaren aztarnak aurkitu dira (7).

На территории Франции культура ШК довольно быстро начинает образовывать гибридные культуры с местными мезолитическими обитателями и в конечном счёте поглощать их. Лишь на крайнем западе, т.е. в регионе, очертания которого весьма близко совпадают с современной областью расселения басков, какое-то время ещё существует рукадурская археологическая культура, сохранявшая многие пережитки тарденуазской. Впрочем, термин «культура» в данном случае было бы впору заменить на «бескультурье». Рукадурцы сильно отставали от соседей в плане развития хозяйства, в котором всё ещё преобладали охота и собирательство. В местах проживания рукадурцев отмечены следы людоедства (7).

Frantziako iparraldeko LMK kulturari dagokionez, ez zen heldu euskal esparruraino.  Kultura nekazal sedentarioa zen, “europarra” mota antropologikoaren arabera, garapen handikoa bertakoekin alderatuta, hala ere nahiko erasokorra jatorrizko biztanleei begira (8).

Что касается культуры ЛЛК на севере Франции, то до баскского региона она не дошла. Это была оседлая аграрная культура, «европейская» по антропологическому типу, высокоразвитая по местным меркам, однако довольно агрессивная к местному населению (8).

Bi milurteko igaro eta gero, bertako biztanleen egoera aldatuz doa, norabide onerantz. LMK kultura bereganatzen du iparretik etorri zen jende berriak. Aldi berean Frantziako hego-mendebaldean kultura primitiboa ordezkatzen du garatuagoa den Thenac-eko kulturak. Kultura honek, auzokoek bezala, astiro bereganatu zituen zeramika estanpatuko kulturaren eragina eta aurrerapenak. Thenac-eko lorpen berezia izan ziren garai hartarako oso landuak ziren gezi puntak, horiei esker iparraldeko auzokoen bultzadari eutsiz gain, areago zabaltzen dute beraien lurraldea. Hurrengo milurtekoan Thenac-ekoen eta ipar-ekialdeko auzokoen -dirudienez hizkuntza indoeuroparrak zekartzatenak- arteko muga finko mantentzen da.

Спустя пару тысячелетий ситуация для местных жителей начинает меняться в лучшую сторону. Культуру ЛЛК поглощают новые пришельцы с севера. В это же время на юго-западе Франции рукадурскую культуру сменяет более развитая тенакская. Эта культура, как и её соседи, постепенно восприняла влияние и достижения культуры штампованной керамики. Основным достижением тенакцев являются очень совершенные для своего времени наконечники стрел, благодаря чему они не только удерживают натиск новых северных соседей, но даже и немного расширяют свою территорию. В течение следующего тысячелетия граница между тенакцами и северо-восточными соседями — предположительно носителями индоевропейских языков — остаётся устойчивой.

Aldi berean ZE kulturak itxura bakarra galtzen du eta adar desberdinetan sakabanatzen da. Denboraz lekuz lekuko kultura hauek, antza, ondoko herrien arbaso bihurtu ziren, hala nola ligurtarrak, iberoak eta beste (hauen jatorriaren arazoa ikertzea ez da artikulu honen helburua). Dena dela, ez dago soberan honako hau azpimarratzea. Gutxi gora behera K. aurreko 3000. urtean hasita, Espainiako ekialdeko kostaldean, bertako kulturek denbora aurrera joan ahala iberoak sortu zituzten lekuan, ekialdeko elementu berrien eragina nabarmentzen da, Egeo itsasoaren aldekoak. Hala ere, elementu hauek ez dute Thenac-eko kultura ukitzen, haren ondorengoek bezala, erromatarrak heldu arte. Horrela, euskaldunak eta etruskoak, pelasgoak, minoitarrak eta jatorri ezezaguneko Mediterraneoko ekialdeko beste kulturak erlazionatzen dituzten hipotesiek oinarri gutxi dute. Garai hartan horiek ziren nekazaritza garatuko kulturak, nahiko goiz metala lantzen hasi ziren, beste kultu erabat desberdinak zituzten.

В то же время, культура ШК теряет единообразие и распадается на ряд местных. Со временем эти местные культуры, по-видимому, становятся предками таких народов, как иберы, лигуры и другие (рассмотрение вопроса об их генезисе не входит в цели нашей статьи). При этом нелишне отметить следующее. Начиная примерно с 3000 г. до н.э. на восточном побережье Испании, где местные культуры со временем дали начало иберам, наблюдается влияние новых восточных элементов, происходящих из Эгейского региона. Однако тенакскую культуру эти элементы совершенно не затрагивают, как, впрочем, и её потомков вплоть до прихода римлян. Таким образом, едва ли имеют под собой основание гипотезы, связывающие басков с этрусками, пеласгами, минойцами и другими народами восточного Средиземноморья с неясным происхождением. На тот момент это были развитые сельскохозяйственные культуры, довольно рано перешедшие к обработке металлов, с совершенно иными культами.

K. aurreko 2400. urtean Arthenac-ekoak ordezkatzen du Thenac-eko kultura. Zenbait mende beranduago, Frantzia eta Espainiako lurraldeetan hasten dira sartzen zeltak, denboraz ia guztiz jendeztatu zituztelarik.

Около 2400 г. до н.э. тенакскую культуру сменяет артенакская. Несколько столетий спустя на территорию Франции и Испании начинают проникать кельты, которые со временем занимают их почти целиком.

Gure aroaren mugan, Galiako mendebaldean eta Espainiako iparraldean, hau da, lehentxoago Arthenac-eko kulturak betetzen zituen lurraldeetan, erromatarrek aurkitu zituzten jatorrizko leinu sendoak: akitaniarrak, baskoiak eta kantauriarrak. Hiru leinu hauek erromatarrek bereizten dituzte zeltengandik eta Espainiako hego-ekialdeko biztanleengandik, iberoak eta tartesoak. Kantauriarrak nahiko azkar bereganatuak izan ziren, eta haien hizkuntzaz asmakizunak, besterik ezin dugu egin. Baina Akitaniako erromatarren garaiko izkribuetan sarri askotan aurkitzen dira euskal jatorriko izen tipikoak, Nesca, Cisson eta beste (9), euskaldunen baskoiekiko harremana zalantzarik gabekoa da.

На рубеже н.э. на западе Галлии и крайнем севере Испании, т.е. в местах, которые ранее занимала артенакская культура, римляне застают несколько крупных местных племён — аквитанцев, васконов и кантабров. Эти три племени римляне отличают как от кельтов, так и от обитателей юго-востока Испании — иберов и тартессийцев. Если кантабры были довольно быстро ассимилированы, и об их языке мы можем только догадываться, то в римских надписях из Аквитании довольно часто встречаются имена типично баскского происхождения — Nesca, Cisson и др. (9), а связь васконов с басками уже несомненна.

Zein dira koadro honetatik atera daitezkeen ondorioak?

Какие же выводы следуют из описанной выше картины?

Lehenbizi, koadro honetan SSSR ohian hain ezaguna zen hipotesiak, euskaldunen jatorri “kaukasiarra”, ez du posible ematen. Kaukasiar jatorria susma daitekeen kulturak, kontu handienaz, LMK edo beranduago Egipto aldetik etorri zirenak, euskal esparruan ez ziren sartu eta ez zioten kultura eraginik egin. Gauza bera erakusten dute datu genetikoek (ikus. beherago).

Во-первых, в свете данной картины популярная в бывшем СССР гипотеза о «кавказском» происхождении басков выглядит невероятной. Культуры, у которых с большой натяжкой можно было бы заподозрить кавказское происхождение — ЛЛК или более поздние пришельцы из Эгейского региона — в баскский регион не проникали и культурного влияния на него не оказали. Это же показывают и данные генетики (см. ниже).

Bigarrenez, euskarari dagokionez, goian azaldu diren egiteek bi hipotesi luzatzeko aukera ematen dute. Hizkuntza hau bertako mesolitoko bizilagunen oinordekotza izan daiteke, Tardenois eta Roucadour-eko kulturak, eta kasu honetan ez du senitarte bizirik Europan. Edo ZE kulturako oinordea izan daiteke, Roucadour-eko kulturan eragin nabarmena egin zuena, eta honek esan nahi du ligurtarren eta iberoen senide izan daitekeela, urrutikoa izan arren, zenbait milurtekoren zehar hizkuntzak aldentzen dira elkarri ez ulertzeko beste, nahiz eta gramatikan eta lexikoan elementu komunak gorde. Bestalde, iberoek izan zuten Mediterraneoko eragina kontuan izanda, hori ere gal daiteke.

Во-вторых, в том, что касается баскского языка, вышеперечисленные факты позволяют остановиться на двух гипотезах. Либо этот язык унаследован от местного мезолитического населения — тарденуазской и рукадурской культур — и, таким образом, не имеет живых родственников в Европе. Либо он унаследован от культуры ШК, оказавшей значительное влияние на рукадурскую культуру, а значит, может оказаться родственным языкам лигуров и иберов, хотя и не близким — в течение нескольких тысяч лет языки расходятся достаточно для утраты взаимопонимания, хотя и сохраняют сходные элементы в грамматике и лексике. Впрочем, учитывая средиземноморское влияние на иберов, может и не оказаться.

Honelakoa da herrien mugimenduen koadroa, datu arkeologiko eta antzinako iturri historikoen arabera. Horrez gain datu genetikoek eta linguistikoek, batzutan ustegabekoak, osatzen dute koadro hau.

Так выглядит картина движения народов по археологическим данным и древнеримским историческим источникам. Однако данные генетики и лингвистики вносят в эту картину дополнения, иногда совершенно неожиданные.

Jarraituko du

Продолжение следует


1) Campbell, Lyle (1997). American Indian Languages, The Historical Linguistics of Native America. Oxford Studies in Anthropological Linguistics, Oxford University Press.
(2) McDonald J. D. World Haplogroup Maps. http://www.scs.uiuc.edu/~mcdonald/WorldHaplogroupsMaps.pdf.
(3) Achilli A. et al. The Molecular Dissection of mtDNA Haplogroup H Confirms That the Franco-Cantabrian Glacial Refuge Was a Major Source for the European Gene Pool http://www.ebc.ee/EVOLUTSIOON/publications/Achilli2004.pdf.
(4) Laszlo D. Ice Age Art. http://www.bradshawfoundation.com/sculpture/index.php.
(5) Mongajt A. L. Arkheologija Zapadnoj Evropy. Kamennyj vek. Moskva, 1973.
(6) Cartes de l’Europe neolithique. http://pagesperso-orange.fr/atil/atil/yyy.htm.
(7) Les Peuples Thenaciens. http://pagesperso-orange.fr/atil/atil/y13.htm.
(8) Le Hir P. Germany’s Stone Age Cannibalism. http://www.guardianweekly.co.uk/?page=editorial&id=1000&catID=17.
(9) Zytsar Y. V. Baskskij jazyk // Jazykoznanie. Bol?shoj entsiklopedichedskij slovar'. 2-е izd. Мoskva, 1998. S. 70-71.


(1) Campbell, Lyle (1997). American Indian Languages, The Historical Linguistics of Native America. Oxford Studies in Anthropological Linguistics, Oxford University Press.
(2) McDonald J. D. World Haplogroup Maps. http://www.scs.uiuc.edu/~mcdonald/WorldHaplogroupsMaps.pdf.
(3) Achilli A. et al. The Molecular Dissection of mtDNA Haplogroup H Confirms That the Franco-Cantabrian Glacial Refuge Was a Major Source for the European Gene Pool http://www.ebc.ee/EVOLUTSIOON/publications/Achilli2004.pdf.
(4) Laszlo D. Ice Age Art. http://www.bradshawfoundation.com/sculpture/index.php.
(5) Монгайт А. Л. Археология Западной Европы. Каменный век. М., 1973.
(6) Cartes de l’Europe neolithique. http://pagesperso-orange.fr/atil/atil/yyy.htm.
(7) Les Peuples Thenaciens. http://pagesperso-orange.fr/atil/atil/y13.htm.
(8) Le Hir P. Germany’s Stone Age Cannibalism. http://www.guardianweekly.co.uk/?page=editorial&id=1000&catID=17.
(9) Зыцарь Ю. В. Баскский язык // Языкознание. Большой энциклопедический словарь. 2-е изд. М., 1998. С. 70-71.

 

 
Комментарии (4)
4 18.03.2013 07:49
фидаил
интересно бы сравнить басков с башкирами самоназвание (баск - башк ир- мужщина)и генетически близки
3 26.01.2013 11:13
zaurnemo
Полностью исключить наличие кавказского языкового пласта в баскском языке нельзя. Возможно он занимает незначительную часть в языке басков. Но факты есть факты. Это может свидетельствовать или о миграции предков кавказцев на север Испании, или о соседстве предков басков и кавказцев в очень отдаленную эпоху.
2 02.12.2012 19:40
bz-bz
А где продолжение???
1 26.10.2009 17:57
swan
Культуры, у которых с большой натяжкой можно было бы заподозрить кавказское происхождение ---------vot eti skaski mozhna pisat komu ugodno no ne mne,4 goda izuchaiu basko-kavkaskie paraleli i imenno shto etnograficheskie ,mifologicheskie i arxitekturnie paraleli mozhna uimo privesti mezhdu kavkascami i baskami,nichevo ne skazhu o antropologicheskom sxodstve

Gehitu zuen iruzkinak - Добавьтe Ваш комментарий

Zure izena (goitizena)
Ваше имя (псевдоним):
Iruzkina
Комментарий:
  Картинка с секретным словом
Pasahitza
Секретное слово:
Materialen ikusketa - Просмотры материалов : 1348532

Numeroen artxibategia
Архивы номеров